"ပန္ဒါစက္ရံု အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ျပႆနာ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးေရး ဆႏၵျပ"

ဓာတ္ပုံ-ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္

ပန္ဒါ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာ၍ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ရက္ ၂၀ အတြင္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းေပးေရး၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပန္ဒါကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ မူလစာခ်ဳပ္အား အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေရး၊ စာခ်ဳပ္ကို ကုမၸဏီကခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈအား စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ အျမန္ဆံုးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔အတြက္ အလုပ္သမား ၆၀၀ ခန္႔က ယေန႔ (စက္တင္ဘာလ၂၃ရက္) နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပလိပ္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ၾကည္မို႔မို႔လြင္၏ ပန္ဒါကုမၸဏီႏွင့္အလုပ္သမားၾကား ကာလရွည္ၾကာ မေက်နပ္မႈ တင္းမာေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေနရသည့္ အလုပ္သမားသပိတ္ကို အၿပီးျပတ္ေျပလည္မႈရရွိရန္ အခ်ိန္ကာလတိက်စြာ သတ္မွတ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္သည္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားကေျပာသည္။