ရာထူးကထြက္ေတာ့မယ့္ အေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒ ေမာ္ဂန္လိုင္ကတ္ေတာ့ဖ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

လာမယ့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္မႈဟာ လံုး၀အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေစႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္

၂၀၁၅ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ က အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္အစည္း အေ၀းဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ဖို႔ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသား ေမာ္ဂန္လုိင္ကတ္ေတာ့ဖ္ကုိ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။  လုိင္ကတ္ေတာ့ဖ္ဟာ ဒိန္းမတ္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး သူဟာ အဲဒီရာထူးကုိ ၂၀၁၁ ကတည္းက ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွာေမြးတဲ့ သူဟာ အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြ ေထြညီလာခံရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕ သက္တမ္းအတြင္းမွာပဲ အသက္(၇၀) ျပည့္မယ့္ကိစၥဟာ လံုး၀တိုက္ဆုိင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ကစတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဥကၠ႒ သက္တမ္းဟာ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာမွာ သက္တမ္း ကုန္ပါေတာ့မယ္။

ဥကၠ႒အျဖစ္သူ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္စဥ္အတြင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကုိ အကဲျဖတ္ေပးဖို႔ လုိင္ကတ္ေတာ့ဖ္ကုိ ကုလသမဂၢသတင္းစင္တာက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြလုပ္ ထားႏုိင္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ လုိအပ္ တဲ့ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဘ႑ာေငြေတြ ဖန္တီးဖို႔အတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးမူ တည္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီဟာ အတြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ေကာင္စီ Ecosoc အဖြဲ႕မွာ လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လည္းရိွေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေရြး ခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ အ ဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြဆီက ကြၽန္ေတာ္ ၾကားထားတာက အဲဒါကုိလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပံုအတြက္ ညီၫြတ္တဲ့ ေထာက္ခံမႈရိွတယ္ဆုိတာပါပဲ။

လုပ္ငန္းစဥ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တစ္ကမၻာလံုးက ေတြ႕ျမင္ရ ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ တကယ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အလြတ္သေဘာစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ား
လံုး၀ေက်နပ္မႈ ရိွတယ္လို႔ ေျပာမလား။

အင္း . . .ဒါက သိမ္ေမြ႕တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အဲဒါကုိ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဆင့္ တစ္ဆင့္စီနဲ႔ အဆင့္တုိင္းကုိ
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက လက္ခံပါ တယ္။ အဲဒါဟာ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြနဲ႔ အေထြ ေထြညီလာခံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ေတြၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ကုိ တစ္ နည္းနည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ တယ္လိ႔ု ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ စကားမစပ္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆုိ တာ အေထြေထြညီလာခံအဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏုိင္ငံစုဖြဲ႕ထားတာပါ။ သူတို႔မွာ အေထြေထြညီလာခံအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ေတြတင္ဖု႔ိ သူတို႔ရဲ႕ ပဋိ ညာဥ္တာ၀န္ေတြရိွပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြ ဟာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ ဦး စားေပးရမယ့္ဟာေတြအေပၚမွာ လည္း အမ်ားႀကီးလႊမ္းမိုးမႈေတြရိွ တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဒါဟာ လံုး၀အေျပာင္း
အလဲျဖစ္သြားေစမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရလဒ္ေတြကို မသိေပမယ့္ ပါ၀င္ဖုိ႔ အေထြေထြအဖြဲ႕ ၀င္ျဖစ္မႈအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ဟာ ပါ၀င္လာရမယ္ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔
သိပါတယ္။

ေကာင္းပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားဟာ မၾကာခင္ သက္တမ္းကုန္ေတာ့မယ့္ အႀကိမ္ (၇၀) ေျမာက္အစည္းအ ေ၀းရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ထားပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး မားတဲ့ ေျပာင္းလဲေရး ၂၀၃၀ စီမံ ကိန္းခရီးကုိ ကုလသမဂၢ
စတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားဥကၠ႒ျဖစ္ေန တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ရဲ႕ ထင္ရွားမႈ က ဘာျဖစ္မလဲ။

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္တဲ့ ဖြြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ နည္း လမ္းရဲ႕ အရမ္းအရမ္းအေရးႀကီး တဲ့ ရလဒ္ဟာ လူသားအားလံုးအ တြက္ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈေတြရရိွေရး တုိက္ပဲြ၀င္ဖို႔နဲ႔ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈ၊ မညီမွ် မႈကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ဖို႔ ၾကား လံုး၀ အျပန္အလွန္အမွီျပဳေန တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အသိအမွတ္ျပဳတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
အဆင့္ေလ်ာ့က်မႈေတြ ကုိ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာနဲ႔အတူ ေကာင္းတဲ့ အ ရာေတြအားလံုးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ရင္းျမစ္အားလံုးကုိ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ စုစည္းႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္လုိ႔ မရဘူး။ ရာသီေျပာင္းလဲမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မေျဖရွင္းဘူးဆုိရင္ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္မႈတုိက္ဖ်က္တာ၊ ပညာ ေရးနဲ႔ တျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြ ဖန္ တီးတာမွာ လိုအပ္တာေတြအား လံုးလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူး။ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မတားဆီးဘူးဆိုရင္ အဲဒါဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သတိေပးမႈတစ္ခုျဖစ္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပဲ လူသန္းေပါင္းရာနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ မျဖစ္မေနထြက္ေျပး ၾကရလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေျခအေန က ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေတြလုပ္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ရင္းျမစ္အား လံုးကုိ ၀ါးမ်ိဳပစ္ပါလိမ့္မယ္။

ၿပီးေတာ့ ကမၻာတစ္၀န္းျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရး ျပႆနာႀကံဳေန တဲ့ ေဒသေတြက လူေတြက ကုလ သမဂၢဟာ လံုေလာက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ မရိွဘူးလို႔ ျမင္ၾကပါ တယ္။ ဒီယူဆခ်က္အတြက္ ခင္ ဗ်ားရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈက ဘာျဖစ္မလဲ။

ကံမေကာင္းဘဲ သူတို႔ အဲဒီလုိျမင္တာ မွန္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ကုိ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြဆီက  အကူ အညီနဲ႔ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ထား တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဖန္ တီးဖို႔၊ ပဋိပကၡထိန္းသိမ္းဖို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု
အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ျဖည့္စြက္ဖုိ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဓိက အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြဆီက အကူအညီေတြနဲ႔ တကယ္ပဲ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ ေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ ေတာင္ဆူဒန္ လိုမ်ိဳး ပဋိပကၡအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ပဋိပကၡေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖရွင္းဖို႔ ကုလသမဂၢမိသားစုမွာ စြမ္းအား၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္
မရိွွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မႀကံဳဖူးတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရးအေျခအေနဆိုး ေတြနဲ႔ မႀကံဳဖူးတဲ့ ဒုကၡသည္အေရ အတြက္၊ ျပည္တြင္းမွာ ထြက္ေျပး ေနရသူေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚ လာေစပါတယ္။ အေထြေထြညီ လာခံမွာ တကယ္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ  ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါဟာလံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ကြၽန္ေတာ္တု႔ိဟာ ပဋိပကၡအားလံုးရဲ႕ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနေတြကို တကယ္ပဲ ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အေရွ႕အာဖရိကနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကလည္းလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေရးေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ဖန္တီးေနပါတယ္။

ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တာနဲ႔  အဲဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ ပ်က္စရာကိစၥေတြမွာ အေျခခံတဲ့ ကုလသမဂၢစနစ္အေပၚ ကမၻာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈပုိရိွလာေအာင္ ဘာလုပ္ေဆာင္ရမွာပါလဲ။

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ စိန္ ေခၚမႈေတြၾကား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ အမွီျပဳေနတယ္ဆုိ တာကုိ ေတြးမိတဲ့့ အေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဥ ပမာ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာ တူညီမႈရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလိုေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္ သက္လာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တိ႔ု အလ်င္အျမန္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါဟာ လည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါ။ လာမယ့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေရြး ခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ကုိ အရမ္းခုိင္မာတဲ့ သြင္ ျပင္လကၡဏာမ်ိဳး၊ လြတ္လပ္တဲ့ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ိဳး ေပးစြမ္း လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ ကုလသမဂၢကုိ စစ္ပဲြေတြ အႏၲရာယ္ကေန မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ကုိ ကင္းေ၀းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေအာင္ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ သံတမန္တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္လာ မယ္လိ႔ု ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။

ကုလသမဂၢစနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႔ကိစၥဟာ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဥကၠ႒သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပဲ့တင္ထပ္ေနခဲ့ၿပီး အခု (၇၀) ေျမာက္ ဥကၠ႒သက္တမ္းအတြင္း မွာ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ နီးစပ္ခဲ့ ပါသလဲ။

အင္း . . . ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြအေၾကာင္းေျပာရာမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မတူညီတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးဌာနတြင္းမွာ ဖြဲ႕ စည္းပံုဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔အေရး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အသစ္မွာ အရမ္းတာ၀န္ရိွလိမ့္ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာေတြ၊ အနာဂတ္  အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥေတြ ကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ ကုလသမဂၢကုိ ပုိၿပီးျပည့္စံုႏုိင္ေအာင္လို႔ ရန္ပံုေငြ ေတြနဲ႔ စီမံကိန္းေတြနဲ႔အတူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အသစ္မွာ တာ၀န္ရိွပါ တယ္။ အဲဒါက ဘ႑ာေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၊ ၄၀၊ ၃၀ ရိွတဲ့ အစီ အစဥ္အေဟာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းတာဟာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အေရးႀကီးတဲ့ တာ၀န္အသစ္ေတြၿပီးေျမာက္ေစ ဖို႔ ရင္းျမစ္အသစ္ေတြရေအာင္ လုပ္တာထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီး လြယ္ကူ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒါကုိ ေျပာင္းလဲ ပစ္ရပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေမးခြန္း က အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အမ်ားစုသံုးပံုႏွစ္ပံု မပါဘဲနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကုိ ေျပာင္းလဲလို႔မရဘူး။ ၿပီးေတာ့
အခုကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ ၀င္ ငါးႏုိင္ငံရဲ႕ အတည္ျပဳမႈက လည္း ရိွေနတယ္။ အဲဒါဟာ စစ္ မွန္တဲ့ တုိးတက္မႈမရိွဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ဘာလို႔ဆက္ရိွေနခဲ့လဲ ဆုိတာအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ရွင္း လင္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
၂၁ ရာစု ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးကုိ ကုိယ္စားျပဳမႈပိုမ်ားလာေအာင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕ စည္းမယ့္ ဆႏၵဟာ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ေတြနဲ႔အတူ လူဇင္ဘတ္သံတမန္ ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း ဒီညီလာခံသက္တမ္းမွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းအ ေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြ ပုိရိွ လာမွာလား၊ ဗီတုိအာဏာက ေကာ ဘယ္လုိလဲ။ အဲဒီလိုေပါ့ စစ္မွန္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြမရိွခဲ့ဘူး။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈ
ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္ အၿမဲမျပတ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ပထမ ဆံုးလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနက အဖြဲ႕ ၀င္အမ်ားစုသံုးပံုႏွစ္ပံု စည္းလံုး စြာ ရပ္တည္ဖို႔ လိုပါမယ္။ အၿမဲ တမ္း အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ဆီက ကန္႔ကြက္တာေတြ ရိွေကာင္းရိွလာ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္းသံုးပံုႏွစ္ပံုအေရအတြက္ဟာ အတူတကြ ရပ္တည္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဲဒီအေျခအေနကို ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုိင္ဖြယ္ရိွပါတယ္။

—Ref:Selection of next UN Secretary-Ceneral has been game-changing process,says outgoing General Assembly Prisedent:Interview Conducted by UN News Centre

Top News