ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ခံုး၏ဥမ်ားေတြ႕ရွိပါက ဖမ္းဆီးဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သစ္ေတာဦးစီး သတိေပး

လင္းဖားေရခ်ိဳလိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ လိပ္ခုံး(ခ)တိုက္လိပ္(ဓာတ္ပံု− Sagaing FD)

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္တုိ႔ ၌ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ရွား ပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ခံုး (ခ)တိုက္လိပ္ မ်ား ဥ,ဥခ်ိန္တြင္ သဘာဝအ တုိင္းသာ ထားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လိပ္ခံုး (ခ) တိုက္လိပ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသရင္းဖြားမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ ေပါက္ပြားေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ေကာင္ေရအနည္းငယ္သာ က်န္ရိွေတာ့ သည္။

လိပ္ခံုး (ခ) တုိက္လိပ္မ်ား သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းရွိ လင္းဖားေသာင္ေလးေသာင္၊ စိန္နန္း ေသာင္ႏွစ္ေသာင္၊ က်ားကိုက္ ေသာင္၊ မိုင္းေနာင္ေသာင္၊ ဘဒူး မုန္းေသာင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ႏွစ္ စဥ္ဒီဇင္ဘာမွ မတ္လအထိ ဥ,ဥ ေလ့ရွိရာ အဆုိပါ ေသာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာင္မ်ား၌ ေတြ႕ရွိပါက ဥ,ဥထားသည့္ အေနအထားအတုိင္းသာ ထားရွိၿပီး လင္းဖားေရခ်ိဳ လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။


ထို႔အျပင္ ယင္းလိပ္မ်ိဳးမ်ား ၏ ဥက်င္းကိုျပသလွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း၊ ဥတစ္လံုးလွ်င္က်ပ္ငါးရာႏွင့္ WCS ၏ အမွတ္တရ ဦးထုပ္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ယင္းလိပ္ဥရာေနရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လိပ္ဥႏွင့္ လိပ္မ်ားကို လက္ဝယ္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း(သို႔မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါက ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ အရ တရားစြဲဆိုအေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လိပ္ခံုး (ခ) တိုက္လိပ္ကို ယခင္က ဧရာဝတီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္း ျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ ၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား၌ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္တုိ႔တြင္ သာ ေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းလိပ္မ်ိဳးကို သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ WCS၊ TSA (လိပ္ မ်ားရွင္သန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕) တို႔ပူးေပါင္းကာ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ လင္းဖားေက်းရြာတြင္ ေရခ်ိဳလိပ္ထိန္း သိမ္းေရးစခန္းဖြင့္လွစ္၍ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရး ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။