ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ လက္ကိုင္ထားၿပီး NCA တြင္ မပါသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ေျခာက္ ရပ္အတိုင္း လက္ကိုင္ထား၍ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ လက္နက္ကုိင္ အ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား လိုအပ္သလို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကိုးကန္႔ (MNDAA) အဖဲြ႕ က ေလာက္ကိုင္ေဒသကို မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သ တင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MNDAA၊ TNLA ႏွင့္ AA အဖဲြ႕မ်ားအား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ သည့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါ က NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တက္ ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ၌ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳ မည္ဟု ကမ္းလွမ္းစည္း႐ံုးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 အဆုိပါ အဖဲြ႕မ်ားသည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပ်က္ ျပားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အ ထိတ္တလန္႔ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ ျပားေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ ေန၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ ဆင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ လည္း အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ ေျခာက္ခ်က္တြင္ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္၊ ဒို႔တာ ၀န္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဒီမိုက ေရစီေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္ လုိက္ ပါေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္ မ်ားပါ၀င္သည္။

ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ခုခံကာ ကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေလာက္ ကိုင္အပါအ၀င္ ကိုးကန္႔ေဒသကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကအိုင္ ေအ၊ ကုိးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္ AA တို႔ပါ၀င္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း လက္ နက္ကိုင္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က ေလာက္ကိုင္ေဒသတိုက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

More in Politics Section