ဒီမိုကေရစီနိဒါန္း(၂)

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္ အေရးပါေသာ အလွည့္အ ေျပာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦး ေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရက တုိင္းျပည္အာဏာကို လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတြင္ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း(ဝန္ႀကီး ဌာန ၂၁ ခုထဲမွ ၁၈ ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္)ရရွိခဲ့သည္။ တကယ္တမ္း ေျပာရလွ်င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး တိုင္း ျပည္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံအင္အားမွာ လည္း အာဏာရွင္မ်ားကို အႏၲ ရာယ္ျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီး ႀကီးမားမားမရွိခဲ့ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံ တကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ခ႐ိုနီစီးပြားေရးႏွင့္ သယံဇာတ မ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်ေနႏုိင္သျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအေနႏွင့္ ထူးထူးျခား ျခားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား မရွိခဲ့ေခ်။  ဒါဆိုလွ်င္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ မလုိအပ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကို ေပးခဲ့သည္ကို ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္...

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏နိဂံုး

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဦးေနဝင္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ားသည္ တစ္ဦးမွ နိဂံုးမလွခဲ့ ေပ။ ဦးေနဝင္းကိုယ္တိုင္ တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖင့္ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္သာမက မိ သားစုတစ္စုလံုး ေနာက္ဆံုးဒုကၡ ေရာက္ရသည္အထိ ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္းေပၚ ထြက္လာေသာ အာဏာရွင္မ်ား သည္လည္း တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ဒုကၡေရာက္ၿပီး ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအတြက္ ေနာက္စစ္အာ ဏာရွင္တစ္ဦးဦးကို အာဏာလႊဲ ေပးရန္ လက္ရြံ႕ခဲ့ေပမည္။ တပ္မ ေတာ္တြင္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေသာ္ လည္း ေနာက္တက္လာမည့္ အာ ဏာရွင္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအေပၚ အႏၲရာယ္အ ႀကီးအက်ယ္ရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အကင္းဆံုး သည္ တုိင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တင္ေပး လုိက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအ ျပည့္အဝေပး၍ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာအျပည့္အဝရရွိသြားလွ်င္ လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရး ယူမႈမ်ားႏွင့္ ရသင့္သည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုရရွိထား ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ျပန္ လည္သိမ္းယူမႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္ ကိုလည္း စိုးရိမ္မကင္းခဲ့ေပ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း သည္ တပ္မေတာ္လည္း အာဏာ အျပည့္အဝမယူႏုိင္ေအာင္ အရပ္ သားအစိုးရလည္း အာဏာအ ျပည့္အဝမရႏုိင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာ ကို ထိန္းညႇိရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရွိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အေျမာ္အျမင္

အထက္ပါအခ်က္ကို လူအ မ်ားစုက သေဘာမေပါက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏သ ေဘာထားႏွင့္ စိုးရြံ႕မႈမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ခဲ့ ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေကာင္း ဆံုး အသံုးခ်ကာ ျပည္သူေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ ၿပီး စနစ္တက် ေရးဆြဲခဲ့ေတာ့ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ ေနႏွင့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ ေျမာက္လာၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲအ ေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးကို ဦးတည္ၿပီး စစ္အာဏာ ရွင္မ်ားကို လံုၿခံဳမႈအာမခံခ်က္ ေပးကာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ပိုင္္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားျခင္း ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အာမခံ ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေပး ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအ ေနႏွင့္ အၿငိမ္းစားမယူခင္ သမၼတ ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေသာအခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမား ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ေဘးဖယ္ၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ ေပ်ာင္းေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ မေတာ္ထိပ္ပိုင္းႏွင့္ ထိုအခ်ိန္က အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ မေက်မ နပ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို သိသိ သာသာ ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ အခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ဥကၠ႒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ယူ ထားေသာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတအျဖစ္တာဝန္ယူမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီတြင္း အာ ဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ သူရဦး ေရႊမန္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားပါ တီတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ သူရဦးေရႊမန္း ဘက္မွ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၿပီး ဦးသိန္း စိန္ကို ယုံၾကည္မႈမရွိဟု အတည္ အလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အကြဲအၿပဲမ်ားသည္ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ တြင္းမွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕ကို မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တပ္မေတာ္က႑

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ သည္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသလံုၿခံဳေရးတို႔ကို ကြဲကြဲျပား ျပားကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္း စားအရာရွိမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူ ရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ငါးႏွစ္ တာသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သည္ သီးျခားစြာ ရပ္တည္သြားမိ ၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ တပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေရးထက္ မည္ သည့္ပါတီ အာဏာရလာ ရလာ အသိအမွတ္ျပဳကာ လက္တြဲအ လုပ္လုပ္သြားႏုိင္သည့္ အေလ့အ ထတစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို ေရွာင္ႏုိင္ ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားႏွင့္လူ႔အ ခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ၿပိဳင္ ဘက္မ်ားက တထစ္ခ်ယံုၾကည္ ထားပံုရသည္။ ထုိယံုၾကည္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ိဳး ေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိ လာေသာအခါ အရွိန္အဟုန္ျပင္း ျပင္းျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္လာခဲ့ၾကသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း  မ်ားအတိုင္း လူနည္းစုဘာသာ ျခားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးလွ်င္ ဗုဒၶ ဘာသာအမ်ားစုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေထာက္ခံမႈမ်ား သိသိ သာသာေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ အ ကယ္၍ ဘာသာျခားလူနည္းစုမ်ား ဘက္မွ ကာကြယ္မႈမေပးႏိုင္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ အက်ပ္အ တည္းမ်ားေပၚေပါက္လာရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။

အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလာ္ဘီမ်ား စြာကို ေမြးထုတ္ၿပီး သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အာ ဏာရ NLD ပါတီႏွင့္ အစိုးရသစ္ ကို ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ၾကသည္။

 သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ဦးစြာရယူထား ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ရခိုင္အေရးအတြက္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေနရာ တြင္ ႏုိင္ငံတကာ၌ ၾသဇာဂုဏ္ သတင္းႀကီးမားေသာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာ နန္ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာန မ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏွစ္ဖက္မွ်ၿပီး မွ်မွ်တတေျဖၾကား ႏုိင္ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သမုိင္းဝင္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးမႈကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတ ကာမ ွ ရင္တမမေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရ သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တြင္ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လ်စ္ လ်ဴ႐ႈၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သာ ဓကမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမို စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ မထင္မွတ္ ထားေသာ ကိစၥတစ္ခု လူမႈကြန္ ရက္မွတစ္ဆင့္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အၿငိမ္း စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ေျမး ေနေရႊေသြးေအာင္မွ သူ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ ‘သမုိင္း ဝင္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔’ ဆိုၿပီး ေရး တင္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ ေလာ္ဘီမ်ားၾကားတြင္ ဂယက္ တစ္ခုထသြားခဲ့သည္။ ဆဲသံဆိုသံ မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ေနေရႊေသြးေအာင္၏ လူမႈကြန္ရက္မွ ၅,၀၀၀ က်ပ္တန္ ေပၚတြင္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊ၊ ထိုအခ်ိန္က သမၼတ ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတင္ လိုက္ၿပီး အားလံုး၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာ ဏာလႊဲေပးမႈအတြက္ အေရးအပါ ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဆြး ေႏြးၿပီး အေပးအယူ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဆိုသည္ကို အာမခံႏုိင္ခဲ့ သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုပါေစ ထိုတစ္ ေန႔သည္ သမိုင္းဝင္ေသာ ေန႔တစ္ ေန႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနႏွင့္ အာဏာရွင္ လက္ေဟာင္းမ်ား၏လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သူတို႔၏စည္းစိမ္ဥစၥာကာကြယ္ ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံ တကာမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ နာမည္ပ်က္ စာရင္းမ်ား ပယ္ဖ်က္မႈကို ေဆာင္ ရြက္ေပးေရးကို အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာကို ျပည္သူ႔လက္ဝယ္ ျပန္ လည္ေပးအပ္ေရးတို႔ျဖင့္ အေပး အယူလုပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာညႇိႏိႈင္း ႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနိဒါန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ စတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဒီမုိကေရစီခရီးသည္ လမ္း ၾကမ္းထဲတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေန ေသာ ကားတစ္စီးကို မကြၽမ္းက်င္ ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖင့္ ခရီးႏွင္ေနရသလို ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

(ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီခရီးထဲမွ ေက်ာ္လႊား ရမည့္ ျပႆနာမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပေပးပါဦး မည္။)