ေလယာဥ္ဆီကြက္မ်ားေတြ႕ေသာေနရာသို႔ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား သြားေရာက္ေန

အဆက္အသြယ္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ ၁၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလယာဥ္ဆီကြက္မ်ားကို တပ္မေတာ္ (ေလ) ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မွ ေတြ႕ရိွရ၍ တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အဆိုပါ ေနရာသို႔သြားေရာက္လွ်က္ရိွေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက ထပ္မံသတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။