အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၌ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ဟုဆို

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ၁၈၃ ခုအနက္ ၁၀၃ ခုကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး
ေနာ္ပန္း သဥၨာမ်ဳိးက ေျပာသည္။


‘‘ဟိုတယ္၊ မုိတယ္၊ အင္း၊  တည္းခုိခန္း၊ တည္းခုိေဆာင္အ ဆင့္လုပ္ကိုင္မႈေတြကို ေလွ်ာက္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀၃ ခုကိုခြင့္ျပဳ ေပးၿပီး က်န္တဲ့ငါးခုကုိ ပယ္ခ်ကာတစ္ခုကို စိစစ္ဆဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ဇြန္လ
၉ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအ ဖဲြ႕ တစ္ႏွစ္ျပည့္သတင္းစာရွင္း လင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာသည္ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ အထိ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္း ၁,၄၀၀ ခန္႔ကို လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ခရီးသြား ကုမၸဏီ ၂,၂၀၀ ေက်ာ္၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၃,၉၀၀ ေက်ာ္ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ မ တုိင္မီက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္ အအုံစီမံကိန္း ၃၆ ခု၊ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁,၁၄၄ ဒသမ ၄၁၉
သန္းသာရွိရာ ငါးႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလာေရးက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ စီမံခ်က္မ်ားထားရွိလုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္အထိ ဟို တယ္၊ ခရီးသြားက႑မ်ား၌ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ၅၂ ခု  ရွိလာကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ
၂,၉၁၈ ဒသ မ ၅,၂၅၄ သန္းအထိ တုိးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စာတမ္းက ဆုိသည္။