ရပ္ရြာ အေျချပဳခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးစဥ္မ်ားကို ေဒသအမ်ားစုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားေဒသႏွင့္  ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန (MCRB) ၊ Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) ႏွင့္ ဟန္းဆိုင္ဒယ္ေဖာင္ ေဒးရွင္း (HSF) တို႔ ပူးေပါင္းကာဇြန္လ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရက္တို႔တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

  ခရီးသြားေဒသႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အျခားအခက္အခဲမ်ားထဲ၌ ေဒသခံမ်ား ၀င္ေငြရႏိုင္သည့္ အလားအလာက်ဆင္းေစသည္ ႏုိင္ငံျခားသား ညအိပ္လက္ခံမႈ အေပၚရွိေနေသးသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားသည့္အရာ ၎တို႔ေနထိုင္ပံုတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕သံုးခု၏ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘‘ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိဖို႔ လိုတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအပါအ၀င္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ ပို၍လြယ္ကူျမန္ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာမႈကို အားေပးဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က ေျပာသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားေဒသ သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေဒသႏွင့္ လမ္ပိကြၽန္း၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ ဓႏုေဒသတြင္ ခရီးၾကမ္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း အနီးရွိ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ဂြခရီးစဥ္မ်ား၊ မက်ည္းကန္ရြာႏွင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရပ္ရြာအေျချပဳတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေဒသ တြင္းအလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီး ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ လိုတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ ပိုမ်ား လာတယ္။ ရပ္ရြာအေျချပဳတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ။ အစိုးရကေကာ ဘယ္လိုကူညီႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္အဆင့္ကေန ပါ၀င္ပတ္သက္သင့္လဲ ဒါေတြေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အက်ဳိးအျမတ္ကို ပိုၿပီးခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဟန္းဆိုင္ဒယ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF) မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Achim Munz က ေျပာသည္။

 အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိေဒသခံ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြား ေနရာသစ္၊ ခရီးစဥ္အသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ ရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ေဒသမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။