အာဆီယံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာရပ္တည္

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ၿပီးဆုံး၍ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သားႀကီး)

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ မ်ားအနက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ၂ ဒသမ ၂ သန္းပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မား အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနသည္။ 

အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံတြင္ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သား စုစုေပါင္း ၆ ဒသမ ၉ သန္းအထိ ရွိေၾကာင္း အာဆီယံအ၀န္းအ၀ုိင္း၏  တရား ၀င္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ေမလ ၅ ရက္က ေဖာ္ျပသည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံသည္ အာ ဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္လုပ္ကုိင္သူ ၁ ဒသမ ၂ သန္း ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဒု တိယႏုိင္ငံအျဖစ္ရွိေနၿပီး မေလး ရွားႏုိင္ငံက တတိယေနရာ၌ ရပ္ တည္ေနသည္။ ထုိ႔အတူ လာအုိ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ား ဆုံး ငါးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ ေၾကာင္း ယမန္ေန႔သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအျဖစ္ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမား မ်ားသည္ အာဆီယံ၏ တြက္ခ်က္ မႈထက္ ပုိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ မေလး ရွားသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအေရအတြက္သည္ အာဆီယံ၏ တြက္ခ်က္မႈထက္ ပုိႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေရး ကူညီေနေသာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ထုိင္း ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တရား မ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ား သည္ တရား၀င္လာေရာက္ လုပ္ ကုိင္သူမ်ားထက္  အေရအတြက္ ပုိမ်ားေၾကာင္းလည္း ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္ သားမ်ားအေရး ကူညီေနေသာ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခန္႔ မွန္းစာရင္းအရ ယခင္ကထုိင္း ႏိုင္ငံတြင္ပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ လုပ္သားေလးသန္းခန္႔ရွိေနၿပီး လက္ရွိသြားေရာက္ေနသည့္ အ ေရအတြက္အရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္သိန္းခန္႔ တုိး လာေၾကာင္း မဟာခ်ိဳင္အေျခ  စိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အ ခြင့္အေရးကြန္ရက္ (MWRN) ဥကၠ႒ဦးစိန္ေဌးက ေျပာၾကား ထားသည္။ 

အာဆီယံအေနျဖင့္ ၂၀၀၇ တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ Cebu Declaration အရ ေရႊ႕ေျပာင္း  အလုပ္သမားမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ ႏွစ္စဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၀၉ ကစတင္၍ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာ တူညီခ်က္ မူၾကမ္းကိုေရးဆြဲထား သည္။ 

ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံတြင္  ၂၀ဝ၇ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပ သည့္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီ ယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ အာ ဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) ကုိ ျမန္မာကပါ ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ 

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အ ရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္အတူေန မိ သားစုဝင္မ်ား၏ အေျခခံအခြင့္ အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစား ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ၏ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျမႇင့္ တင္ေရးႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထုိစဥ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအ နက္  အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္သမားမ်ားသည္ အားနည္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေစာ္ကားခံရမႈ ႀကဳံ ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္ အာရွေဒ သအတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အေရး ပုိမုိတုိးတက္လာေစေရး အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁၀ သန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၏ ယမန္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္  ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းလႊာ၌ ေဖာ္ျပသည္။