မီးျဖတ္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ျပတ္ေတာက္၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္က လွ်ပ္စစ္ဒုဝန္ႀကီးထံ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကား

လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ထံ တိုက္႐ိုက္ တုိင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ သည္။


 ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားနည္းတူ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖတ္ခ်ိန္၊ လာခ်ိန္ ဇယားေပးထား ေသာ္လည္း မီးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ အ ျပည့္အဝျဖတ္ၿပီး မီးလာခ်ိန္၌ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္သျဖင့္ ယင္းသည္ ျပည္သူက အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈ ပ်က္ေစႏုိင္ေၾကာင္းဦးေအးႏိုင္၏ တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

‘‘မီးျဖတ္ျဖတ္ခ်တဲ့ ကိစၥေတြ ကို စိစစ္ေပးဖို႔ ဒုဝန္ႀကီးကို ေျပာ ခဲ့တယ္။ နည္းဥပေဒမွန္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ရွိပါေစ။ သီးျခားျဖတ္ခ် တဲ့ပံုစံမ်ိဳးဆိုရင္ အေရးယူေပးပါဆုိၿပီး တုိင္ၾကားစာေပးလိုက္တယ္။ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ညီရင္ လက္ခံပါတယ္။မညီရင္ အေရးယူေပးဖို႔ေပါ့’’ဟု ဦးေအးႏိုင္က ဆုိသည္။

ဦးေအးႏုိင္က ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝး ေခတၱရပ္နားခ်ိန္၌ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ မ်ား၏ သတ္မွတ္ေနရာသို႔ သြား ေရာက္၍ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ထံ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလကစတင္ကာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံု ေလာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးသို႔အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ မီးေပးေဝေန ကာ မီးလာသည့္အခ်ိန္၊ မီးျပတ္ေတာက္မည့္အခ်ိန္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္မီးလာခ်ိန္ မမွန္၍ ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။