ႏိုင္ငံေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား ေလးစားလိုက္နာေရး ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္၌ ျမန္မာပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးရန္ အဆိုတင္

 အရပ္ဘက္လူထုု ဆုုိင္ရာႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ရပုုိင္ ခြင့္မ်ားကုုိ ေလးစားလုုိက္နာရန္ ႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈရွိေစရန္ ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ICCPR ကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံက ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ အိမ္မဲၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္ စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက တုုိက္တြန္း သည္။

ဒီမုုိကေရစီ တည္ေဆာက္ ေရး လြန္စြာအေရးပါသည့္ အရပ္ ဘက္လူထုုဆုုိင္ရာႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ဆုုိင္ရာ ရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ  ေလးစား လုုိက္နာရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစုုိး မုုိးမႈရွိေစရန္ ယင္းတုုိ႔ႏွင့္ သက္ ဆုုိင္သည့္ ႏုုိင္ငံတကာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and Political Rights) ကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံက လက္ မွတ္ေရးထုုိးရန္ အိမ္မဲအမတ္ ေဒၚ သႏၲာက အဆုုိတင္သြင္း တုုိက္ တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕လူ႔အခြင့္အ ေရးအေျခအေနဟာ တုုိးတက္ လာေပမယ့္ လုုိအပ္မႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးျခင္းအားျဖင့္  ႏုုိင္ငံသားတည္းဟူေသာ ေဘာင္ အကန္႔အသတ္ကုုိ အာမခံျခင္းမ်ဳိး မဟုုတ္ဘဲ ႏုုိင္ငံတစ္ခုုအတြင္း မွီ  တင္းေနထိုင္ၾကေသာ မည္သူမဆုုိ ၏ ရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ ႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုု ေဒၚသႏၲာ က ဆုုိသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ႏုုိင္ငံတ ကာ လူ႔ရပုုိင္ခြင့္စာခ်ဳပ္ကိုးခုုရွိ သည့္အနက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား  ပံုုစံမ်ဳိးစံုုျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား  ပေပ်ာက္ေရးစာခ်ဳပ္၊ ကေလးသူ ငယ္ရပုုိင္ခြင့္မ်ားဆုုိင္ရာ စာခ်ဳပ္၊  မသန္စြမ္းသူမ်ားရပုုိင္ခြင့္ဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္  ယဥ္ေက်းမႈဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္ ဟူ သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေလးခုု ကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးထားၿပီး စာ ခ်ဳပ္ငါးခုုကုုိ လက္မွတ္ေရးထုုိးရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အ ဆုုိတင္သြင္းသူ ေဒၚသႏၲာကလႊတ္ ေတာ္၌ေျပာသည္။

ICCPR စာခ်ဳပ္တြင္ အပုုိင္း (၆) ပုုိင္း၊ အပုုိဒ္ ၅၃ ပုုိဒ္ပါ၀င္ၿပီး  အပုုိင္း (၃) ပုုိင္းႏွင့္ အပုုိဒ္ ၂၇ ပုုိဒ္တုုိ႔သည္ လူ႔ရပုုိင္ခြင့္မ်ားကုုိ  အဓိကေဖာ္ျပထားကာက်န္အပုုိဒ္ မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုုပ္ပုုိင္ ခြင့္ႏွင့္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆုုိ တင္သြင္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုုိ ေဒၚသႏၲာက  ဖဲြ႕ စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံမူ  ျဖစ္သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ တရား မွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ် ျခင္းစသည့္ ေလာကပါလ တရား မ်ား ပုုိမုုိထြန္းကားရန္၊ လူ႔အေျခခံ ရပုုိင္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏုုိင္ရန္တုုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ထုုိ႔အျပင္ အသက္ရွင္ရပ္ တည္ခြင့္ႏွင့္ လူသားဂုုဏ္သိကၡာ၊ ဥပေဒေရွ႕ ေမွာက္တြင္တန္းတူညီ မွ်မႈ၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ကုုိယ္ပုုိင္ဘ၀၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူျခင္း ႏွင့္ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းတုုိ႔မွ လြတ္ ေျမာက္ခြင့္၊ ႏုုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ ခြင့္၊ လူနည္းစုရပုုိင္ခြင့္၊ က်ား၊ မတန္းတူ၊ တူညီသည့္ရပုုိင္ခြင့္ မ်ားကိုု ေလးစားလုုိက္နာရန္ႏွင့္  လူ႔ဘ၀အဆင့္အတန္းကုုိ ျမႇင့္ တင္ရန္တုုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသႏၲာ က ဆက္ေျပာသည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ပါရပုုိင္ခြင့္ ခ်ဳိး ေဖာက္ခံရသူအား ထိေရာက္ ေသာ ကုုစားမႈေပးႏုုိင္ရန္တုုိ႔ လည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုု ၎ကဆုုိ သည္။

အထက္ပါအဆုုိကုုိ ေကာ လင္းအမတ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္က  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး လူတစ္ဦး  ခ်င္းစီကုုိ ကာကြယ္ေပးရန္၊ မူ၀ါဒ အေျခခံသည့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ အဖဲြ႕အစည္း တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၏ ပံုုရိပ္ကုုိ ျမႇင့္တင္ႏုုိင္ရန္ ျဖစ္ သည္ဟုုေျပာသည္။

‘‘အစုုိးရေကာင္းေတြတက္ လာရင္ ျပည္သူေတြ လံုုၿခံဳၿပီး ေတာ့မွ အစုုိးရဆုုိးေတြ တက္လာ ရင္ ျပည္သူေတြဘ၀ မလံုုမၿခံဳျဖစ္ ရတဲ့အေျခအေနကုုိ ကြၽန္ေတာ္တုု္ိ႔  ကာကြယ္ဖုုိ႔ဆုုိရင္ ျပည္သူေတြကုုိ  ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစုုိးရေတြ ေျပာင္းသြားၾကတဲ့အ ခါမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လံုုၿခံဳမႈကုုိ အကာအကြယ္ေပးႏုုိ္င္ ဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ခုုိင္ မာတဲ့ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြ ခ် မွတ္ရသလုုိ ႏုုိင္ငံတကာ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြလည္း ထိန္းမတ္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုု ဦးမ်ဳိးေဇာ္ ေအာင္က ဆုုိသည္။

စာခ်ဳပ္ကုုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုုိးရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္မရွိပါ၀င္ ႏုုိင္သလုုိ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္လည္း ပါ ၀င္ႏုုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။ လက္ရွိတြင္ယင္းစာခ်ဳပ္ ကုုိ လက္မွတ္ေရး ထုုိးထားသည့္ အဖဲြ႕၀င္ ၁၇၂ ႏုုိင္ငံရွိၿပီး က်န္ ၁၉  ႏုုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကတစ္ႏုုိင္ငံ အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး ေဇာ္ေအာင္က ဆုုိသည္။

ေဒၚသႏၲာ၏အဆုုိကုုိ လႊတ္ ေတာ္၌ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ကန္႔ ကြက္သူမရွိ၍ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။