ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဥပေဒျဖင့္စနစ္တက်တားဆီးကာကြယ္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ကင္ဆာေရာဂါ ဆိုးျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့က်ေစေရး ဥပ ေဒျဖင့္ စနစ္တက်တားဆီးကာ ကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း  အဆိုကို ယမန္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။


 ေစတုတၱရာျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ ေအာင္လြင္၏ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ က်ေစရန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပြားေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အသိပညာေပးတား ဆီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပး ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုကို အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ကင္ဆာေရာဂါဟာ လူ႔ ခႏၶာကိုယ္က အေျခခံျဖစ္တဲ့ သာ မန္ဆဲလ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကင္ ဆာဆဲလ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြား၍ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းတရား ေတြအရ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ကို ဖန္တီးေပး ပါတယ္။ ဒီထဲက မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္တာက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြား မႈႏႈန္းစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ပဲ ရွိၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ရာ ခိုင္ႏႈန္းမ်ားကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ေညာင္ေလးပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္းက ေဆြးေႏြးသည္။

 ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္း ျခင္း၊ အစားအစာတြင္ ေရာေႏွာ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ား၊ ေဆးဝါး မ်ား၊ ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ ေသာ နာတာရွည္ကူးစက္ေရာဂါ မ်ား၊ အစာအာဟာရ၊ ကိုယ္ခံအား က်ျခင္း စသည္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

 ဒလျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစိန္ျမ ေအးက ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ ေရာဂါကာ ကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ ပြားမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ ျဖစ္ပြားေစ ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တားဆီးကာ ကြယ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ စြာ အေရးယူရန္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ေဆးရြက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး  ထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတစ္ခုတည္းကိုပင္ ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ပါက အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ ခံတြင္းကင္ ဆာကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာျမေလးစိန္က ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဥပေဒျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နယ္ စပ္မွ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အစား အေသာက္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားက အစ မ်ားစြာေသာ သြင္းကုန္တို႔ကို စနစ္တက် စစ္ေဆးတားျမစ္ႏုိင္ ေရး၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးႏိုင္ေရး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 ‘‘ကၽြန္မတို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု တည္း ေဆာင္ရြက္လို႔ မရပါ ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ား၏တင္ျပခ်က္မွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ ၿပီး စနစ္တက် ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား ျပ႒ာန္း၍ မျဖစ္မေန ဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာျမေလးစိန္ က ေျပာၾကားကာ အဆိုကို အ တည္ျပဳလိုေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသေဘာထားကို ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆိုကို အတည္ ျပဳေပးရန္ ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ ေတာ္ သေဘာထားရယူရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ သည္။