ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူေလးဦးလွ်င္တစ္ဦး ဆင္းရဲေန

- တစ္ဦးလွ်င္တစ္ရက္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၁,၅၉၀ ေအာက္ရွိသူမ်ားကုိ ဆင္းရဲသူဟုသတ္မွတ္ - ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲသူ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့နည္းသြားဟုဆုိ

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အိမ္ေထာင္စုတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ကုိ စာရင္းေကာက္ယူရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦး ဆင္းရဲေနေၾကာင္း ျမန္မာေနထုိင္မႈအေျခအေနစစ္ တမ္း(၂၀၁၇)ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။

ၿမိဳ႕ျပတြင္ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးဆင္းရဲၿပီး ေက်းလက္၌ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ သုံးဦးဆင္းရဲေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရသည္ ၂၀၀၅ တြင္ ၁၈ ဒသမ ၇ သန္း (ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)ရွိရာမွ ၂၀၁၇ တြင္ ၁၁ ဒသမ ၈ သန္း(ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၂၄ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)သုိ႔ က် ဆင္းခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစီရင္ ခံစာအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ သည္ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ ထက္၀က္ခန္႔က်ဆင္းသည္။

‘‘အနိမ့္ဆုံးကုန္က်စရိတ္ ေတြကုိ တြက္လုိက္တယ္။ အနိမ့္ ဆုံးကုန္က်စရိတ္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့သူေတြက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈျဖစ္တယ္’’ ဟု ဗဟုိစာ ရင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ရက္အ သုံးစရိတ္က်ပ္ ၁,၅၉၀ ေအာက္ သာရွိေနသူမ်ားကုိ ဆင္းရဲသူအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၂၄ ဒသမ ၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ ရက္က်ပ္ ၁,၅၉၀ မွ ၂,၃၈၅ က်ပ္ အတြင္းရွိသူမ်ားကုိ အေျခမခုိင္ဘဲ မဆင္းရဲေသာသူဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

စားသုံးမႈ ၂,၃၈၅ က်ပ္အထက္ ရွိေနသူမ်ားကုိ မဆင္းရဲသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၄၂  ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာနဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ သည္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP)တို႔၏ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအ ညီျဖင့္ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ စာရင္းအင္းနည္း လမ္းအရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၃,၇၃၀ ထံမွ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈအစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ေနထုိင္ မႈအေျခအေနမ်ား တြက္ခ်က္ ရာတြင္ အစားအစာစားသုံးမႈ၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာပစၥည္း မ်ားသုံးစြဲမႈ၊ ပညာေရး၊ အိမ္ရာ၊ တာရွည္ခံပစၥည္း စသည္တို႔အ တြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိေမး ျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာက္ခံမႈမ်ားအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတြင္ ခ်င္းျပည္ နယ္သည္ ဆင္းရဲမႈအျမင့္ဆုံး (၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ သည္ ဆင္းရဲမႈဒုတိယအျမင့္ဆုံး (၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ တနသၤာရီ၊ မႏၲ ေလးတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ တုိ႔သည္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းအနိမ့္ဆုံး (၁၃ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္ သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေရအ တြက္အရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ အမ်ားဆုံး (၁ ဒသမ ၈ သန္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီးတို႔တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ၁ ဒသမ ၅ သန္း၊ ကယားျပည္နယ္ တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရအ နည္းဆုံး ၉၁,၀၀၀ ဦးတို႔ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ‘၀’ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္တို႔၌ ေကာက္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိ ေပ။

ျမန္မာေနထုိင္မႈအေျခအေန စစ္တမ္း (၂၀၁၇)အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာရာမွ ရရွိ သည့္အဓိကၫႊန္းကိန္းမ်ား အစီ ရင္ခံစာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအစီရင္ ခံစာတို႔ကုိ ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ လူမႈစီးပြားေရး ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစာရင္းကုိ ငါးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံၿပီး ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅တုိ႔တြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။

ေကာက္ယူရရွိခဲ့သည့္အ ခ်က္မ်ားကုိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အ လိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ် ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား အေျခခံ၍ မူ၀ါဒ   ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ စာရင္းအင္းကိန္းဂဏန္း အသုံးျပဳသူမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္း ျမင့္က ေျပာသည္။