ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားလစာ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္တိုး

အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားအား ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ေလးေသာင္းခြဲမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲထိတိုးေပးၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အနည္းဆံုးက်ပ္ေလးေသာင္းခြဲမွ က်ပ္ ၁၈ သိန္းထိတိုးေပး

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ လစာ တိုးမႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ လစာမ်ားကိုရာထူး အဆင့္အလိုက္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ေလးေသာင္းခြဲမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲအထိ တိုးျမႇင့္၍ ဧၿပီလ တြင္ စတင္ေပးအပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။  

တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ လည္း ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အနည္းဆံုး က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ၁၈ သိန္းအထိ တိုးသြား သည္။

ယခင္ လစာတိုးေသာ အ ႀကိမ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ရာထူးအဆင့္အား လံုးတစ္ေျပးညီ တိုးေပးျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ ရာထူးအဆင့္အလိုက္တိုးေပးျခင္းျဖစ္ကာ တိုးေသာႏႈန္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

လစာႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ အရပ္သား အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးလစာ က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ အျမင့္ဆံုးလခစားျဖစ္ေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ လစာ က်ပ္ ငါးသိန္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လစာႏႈန္းမ်ားတိုး ျမႇင့္ေပးရာတြင္ ယခင္က ေထာက္ ပံ့ေၾကး (ရွားပါးစရိတ္)အျဖစ္ ေပး အပ္သည့္ က်ပ္သံုးေသာင္းကို ေပးအပ္ျခင္းမျပဳေတာ့သည့္အတြက္ အနိမ့္ဆံုး ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ ေပးမႈမွာ က်ပ္ငါးေသာင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးႏုတ္လိုက္ပါက က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းသာ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ခံစားရန္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပး လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ အ ရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အ ဆင့္ ၁၃ ဆင့္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ရာ တြင္ အမႈထမ္းအဆင့္ ခုနစ္ဆင့္အ နက္ အေျခခံအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ကို က်ပ္ငါးေသာင္းတိုးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး က်န္အမႈထမ္း အဆင့္ ငါးဆင့္အတြက္ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းခန္႔အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ လစာတိုးျမႇင့္မႈ ႏႈန္းထားတြင္ တပ္သားသစ္အဆင့္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လစာအထိ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အရပ္သား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားႏွင့္ တူညီမႈရွိၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအဆင့္ထိ လစာမ်ားသည္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းမွ သိန္းသုံးဆယ္အထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား ၀န္ထမ္း မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္မႈ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုယ္စား ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္း ရွိန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခုလစာတိုးေပးမႈမွာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္တိုးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီမွစ၍ ၀န္ ထမ္းမ်ားကို လစာ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီႏွင့္ ၂၀၁၄ ဧၿပီတြင္လည္း က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံ့၀န္ ထမ္းအားလံုးကို အပိုေထာက္ပံ့ ေၾကး က်ပ္ သံုးေသာင္းစီတိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ေသာ အ ႀကိမ္ပါထည့္တြက္လွ်င္ ယခုအ ႀကိမ္မွာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၀ အထိ အစိုးရ၀န္ထမ္းလစာ ရွစ္ႀကိမ္တိုးခဲ့ရာတြင္ မဆလ ေခတ္၌ ႏွစ္ႀကိမ္တိုးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွ ၂၀၁၀ အထိ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလ န၀တႏွင့္ နအဖ လက္ထက္တို႔တြင္ ငါးႀကိမ္တိုး ေပးခဲ့သည္။

‘‘အရင္တုန္းကေတာ့ အကုန္လံုးကို ငါးေသာင္းပဲတိုးမယ္ ၾကား တဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ အခုတကယ္တမ္းတိုးလာေတာ့ အ ဆင့္အလိုက္ တိုးတာျဖစ္တဲ့အ တြက္ အရာရွိေတြဆို မူရင္းလစာ ထက္ တစ္သိန္း၊ တစ္သိန္းခြဲ ေလာက္ပိုရတယ္။ အရာရွိမဟုတ္ တဲ့သူအမ်ားစုဆို ရွစ္ေသာင္း၊ ကိုး ေသာင္းေလာက္အထိ တိုးတယ္ ဆိုေတာ့ မဆိုးဘူးလို႔ ေျပာရမယ္’’ ဟု လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ အရာရွိတစ္ဦး က ေျပာသည္။

‘‘အခုတိုးေပးလိုက္တဲ့ ပမာ ဏအရ မူရင္းလစာထက္ ရွစ္ ေသာင္းတိုးတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အ ရင္ သံုးေသာင္းက မေပးေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ ငါးေသာင္းတိုးတဲ့ သ ေဘာျဖစ္သြားတာေပါ့။ ဒီလိုတိုး တာေကာင္းပါတယ္။ အရင္က တစ္သမတ္တည္း ႏွစ္ေသာင္းပဲ တိုးေနရာကေန အခု႐ုတ္တရက္ ဒီေလာက္ရေတာ့ ၀မ္းသာမိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာမွာကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္ပါတယ္’’ ဟု မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။‘‘ေအာက္မွာေတာ့ လစာႏႈန္းက ဒီေလာက္မတက္ဘူးလားလို႔ ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ေပးတဲ့အေမာင့္ႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္အစဥ္အဆက္ကို ေပးႏိုင္ ဖို႔အတြက္က အၿမဲတမ္းစဥ္းစား တြက္ခ်က္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ ဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္တိုးတက္ မႈႏႈန္းကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ အရင္ႏႈန္းထားေဟာင္းနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဘယ္ ေလာက္တိုးတယ္ဆိုတာ သိလာ ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး ၀င္းရွိန္က ေျပာသည္။

‘‘သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ဒီလစာတိုးမႈဟာ အဘေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘ႑ာထိန္းႀကီးသူလည္း ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးလုပ္ရတဲ့ သေဘာရွိတယ္’’ ဟု လစာတိုးျမႇင့္ ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သူ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ ျမင့္ေဖက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုးျမႇင့္ရာတြင္ အနိမ့္ဆံုးလစာကို လက္ရွိလစာထက္ က်ပ္ ငါးေသာင္းသာ တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း အျမင့္ဆံုးလစာ ျဖစ္သည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လစာကိုမူ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲမွ က်ပ္ငါးသိန္းအထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ ေတာ္သားမ်ားအတြက္ လစာတိုး ျမႇင့္မႈႏႈန္းထားတြင္ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္အဆင့္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလစာအထိ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အရပ္ သား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္း ထားႏွင့္ တူညီမႈရွိၿပီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအဆင့္ ထိ လစာမ်ားသည္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းမွ က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ထိ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို႔ ကုန္ထက္ သြင္းကုန္မ်ားေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈလို ေငြႀကီးမားေနခ်ိန္ ၌ ယခုကဲ့သို႔ လစာတိုးျမႇင့္ေပး မႈသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ပိုမိုက်ပ္တည္းေစႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာ သည္။

‘‘လစာတက္ရင္ေတာ့ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းက တက္မွာပဲ။ မုန္႔လံုး စကၠဴကပ္သလို ျဖစ္ေနတာ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးႏွင္းဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရက ၀န္ထမ္းလစာတိုးေပးမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာပါက ပုဂၢလိက၀န္ထမ္း မ်ားမွာလည္း လစာတိုးေပးရန္ လို အပ္လာၿပီး ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းမ်ား အား လစာမတိုးေပးႏိုင္ပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္ေတြ႕ႏိုင္ကာ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တိုင္းျပည္စီး ပြားေရးပါ အက်ပ္အတည္းႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုး သပ္ေနၾကသည္။

ယခုလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာအပါအ၀င္ ျပည္ပေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ တန္ဖိုးျမႇင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို စတင္ခံစားေနရ သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ႏွစ္ဆန္းပိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျမင့္တက္လာသည္။ အဆိုပါ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္တစ္ေထာင္ခန္႔ ေစ်းျမင့္လာသည္။

ျပည္တြင္း၌ လုပ္ခလစာတိုး ျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈသည္ ၈ဒသမ၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ေဖာင္းပြခ်ိန္၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈမ်ားေနခ်ိန္ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးေပးမႈေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္မည္ကို ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ေနသည္။