မီးရထား အခ်က္ျပစနစ္မ်ား တပ္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွစ္ခုရရွိ

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔ၾကား က်ပ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မီးရထားအခ်က္ျပစနစ္မ်ား တပ္ဆင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ပံုတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားႏွစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္။ /ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးရ ထားအခ်က္ျပစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ(က်ပ္ ဘီလီယံ ၂၀ ေက်ာ္)တန္ဖိုးရွိ စာခ်ဳပ္ တစ္ေစာင္ကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ မစ္ဆူဘီရွီႏွင့္ ဟီတာခ်ီ တို႔က ရရွိသြားေၾကာင္း ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။
 

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုၾကား စာခ်ဳပ္ ကို ေမလ ၁၅ ရက္က ေရးထုိး ခဲ့ၾကသည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္ရန္ အစီအ စဥ္ဆြဲထားၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)ထံမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြအကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ စက္ကိရိယာမ်ားကို ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ ႁပြန္တန္ဆာဘူတာ အၾကား ၁၄၀ ကီလုိမီတာ(၈၇ မုိင္ခန္႔)အရွည္ရွိ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိ အ သံုးျပဳေနဆဲ အုိေဟာင္းေနတဲ့ ရ ထားလမ္းအေျခခံအေဆာက္အ အံုကို ရထားလမ္းဝန္ေဆာင္မႈ အ ရည္အေသြးနဲ႔ လံုျခံဳေရးျမႇင့္တင္ ေပးတာက အေရးတႀကီးကိစၥရပ္ တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါတယ္’’ဟု မစ္ ဆူဘီရွီႏွင့္ ဟီတာခ်ီတို႔၏ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။  ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားေဆာင္ ရြက္မည့္ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရထားလံုၿခံဳေရးျမႇင့္တင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံ အ ေဆာက္အအံု ေခတ္မီေရး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တစ္ခုထက္မက ကြဲျပားျခားနားစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေရး တို႔ကို ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပး မည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳမည့္ အခ်က္ျပနည္းပညာအသစ္တြင္ ရထားေစာင့္ၾကည့္ စနစ္တစ္ခု၊ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမီးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လွ်ပ္စစ္စနစ္သံုး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တစ္ခု၊ ရထားလမ္းျဖတ္ စနစ္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။

ရထားေစာင့္ၾကည့္ စနစ္ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈထိန္း ခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ရ ထားအေနအထား စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ ခုလံုးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ရထားလမ္းျဖတ္စနစ္အ ေနျဖင့္ ရထားမ်ားတစ္စီးႏွင့္တစ္ စီး နီးကပ္ထိေတြ႕ျခင္းမ်ိဳးကို ရွာ ေဖြစံုစမ္းေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး သတိေပး ခ်က္ အလိုအေလ်ာက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သည္ အာရွႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ရထားတြဲမ်ားႏွင့္ ရထားစက္ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၿပီး ဟီတာခ်ီ အေနျဖင့္ ရထားဆိုင္ရာ က႑ တြင္ ရထားတြဲႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္ မ်ားဆုိင္ရာ တစ္ထုိင္တည္း ေျဖ ရွင္းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကြၽမ္း က်င္ေၾကာင္း သက္ေသသာဓက မ်ားရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာရထား နည္းပညာသံုးသပ္အဖြဲ႕က ေျပာသည္။