အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ

၁။ ပါတီဥကၠ႒- ဆလုိင္းဟန္ၾကည္

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - သုံးေသာင္းခန္႔

၃။ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ - တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအပါအ၀င္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ေနရာ တြင္ ၀င္ေရာက္မည္။ အဓိကအားျဖင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ေဆာင္ပုဒ္ - ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ  ေရေျမေတာေတာင္၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ လူမ်ဳိးတိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာေရး။

၅။ ပါတီမူ၀ါဒ - မိမိတုိ႔ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ မိမိတို႔က ပုိမုိ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစသည္မ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ပုိမုိပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပုိမုိရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ NGOႏွင့္ INGO၊ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမုိ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းကိုအေျခခံေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လူသားတုိင္းအျပည့္အ၀ရရွိႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားစား၀တ္ေနေရးပုိမုိေခ်ာင္လည္ ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အျမစ္ျပတ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူညီမွ်ေသာလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရး။

၆။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ - အနိမ့္ဆုံး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ရမည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုက ေလးစားေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ - အ႐ႈိခ်င္းတုိင္းရင္းသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ရပ္တည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း - ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ေမလ ၇ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ကို ၂၀၁၂ ေမလ ၁၆ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ ဇြန္ လ ၅ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက လုံး၀ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ နဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း(NBF)ဆုိ တာရွိပါတယ္။ NBFရဲ႕ စုေပါင္းအားနဲ႔ ျပင္ႏုိင္ေအာင္၊ တျခားပါတီေတြကို လည္း အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏုိင္ေအာင္ဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ တုိက္တြန္းသြား မယ္။ အဓိကက်တဲ့ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပင္ခ်င္လာေအာင္စည္း႐ုံးပါ မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ျပင္သင့္သလဲဆုိတာ သေဘာတရားေတြေျပာျပၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုစည္း႐ုံးၿပီး ျပင္ႏိုင္ေအာင္အစြမ္းကုန္လုပ္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီႏုိင္မယ္ယုံၾကည္ပါသလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြလုပ္ေနတာရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ဖိတ္ တာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕တုိင္းသူတုိ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေဆြး ေႏြးေျပာဆုိတာေတြရွိပါတယ္။ အဓိကက အစုိးရေရာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ အေလွ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းက လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ သြားမွာပါ။ အစုိးရကလည္း တုိင္းရင္းသားေတြ ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္လုပ္ ေပးရမယ္။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္ ကလည္း ေလွ်ာ့ေပးရမယ့္ဟာေလးေတြကို ႏွစ္ဖက္ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြ႕ၿပီး လုပ္ၾကႏုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အတတ္ႏုိင္ဆုံးလုပ္သြားမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ စဥ္းစားထားလား။
ဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥပါပဲ။အခုလည္း ဒါနဲ႔ ပတ္ သက္လုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပတာေတြေတြ႕ေနရတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ စား ၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းျပည္သူဘက္ကရပ္တည္သြား မွာပါ။ လႊတ္္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက ျပည္သူေတြ စား ၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ အစုိးရကိုေတာက္ ေလွ်ာက္တုိက္တြန္းသြားမယ္။ အဓိကက်တာက အစုိးရပဲ။ သူလုပ္ေပးမွ ျဖစ္မွာဆုိေတာ့ အစုိးရလုပ္ကို လုပ္ေအာင္တုိက္တြန္းသြားမယ္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲကေနေပါ့။

ျပည္သူေတြက အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္တာလဲ။
ႏုိင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈေတြရွိလာဖုိ႔အတြက္ ပါတီက ဦးတည္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံမွာ မတရားမႈေတြ၊ တန္းတူ ညီမွ်မႈေတြမရွိတာေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္လုပ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကို မဲေပးသင့္ပါတယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္မလဲ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၂ပါတီရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ အဲဒီပါတီအကုန္လုံး၀င္ၿပိဳင္ၾကမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရင္ တုိင္းရင္းသားကုိပဲ ေရြးခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္းလည္းရွိရ မယ္။ လူအမ်ားလည္းေလးစားရမယ္။ အဲဒီလုိ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္ကိုပဲ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရြးေျမႇာက္မယ္။

ပါတီဥကၠ႒၏ အသက္ - (၇၁)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ၀ိဇၨာဘြဲ႕(သမုိင္းအဓိက)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ - ၿပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကုိယ္ တုိင္ကုိယ္က်ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အစုိးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အသက္ (၆၀)ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အ႐ႈိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါ တီတည္ေထာင္သည့္အခါတြင္မွ ပါတီဥကၠ႒တာ၀န္ယူကာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ ပယ္ကို စတင္ေျခခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ - အစုိးရ၀န္ထမ္း(အၿငိမ္းစား)၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကိုသာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

စံျပပုဂၢဳိလ္ - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉−၃၀၁၄၄၃၂၀