ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးပါတီ

၁။ ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္မင္း

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - တစ္ေသာင္းခန္႔

၃။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္ - ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၀ ခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္မူ၀ါဒ - ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ရွင္သန္ေရး။

၅။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ - လူေကာင္းျဖစ္ရမည္။ ျပည္သူလက္ခံႏုိင္မည့္သူျဖစ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအျမင္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။
တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။

၆။ ရန္ပံုေငြ - ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အပါအ၀င္ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြျဖင့္ အဓိကလည္ပတ္သည္။

၇။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း ​-၁၉၉၁ က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုအေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီကို
၂၀၁၃ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ အမွတ္စဥ္ (၆၃) ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဆိုရင္ ဦးတို႔သိထားတာ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုရွိရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုရွိေနတာပဲ။ အဲဒါကို ဘာကိစၥျပင္ဆင္ဖို႔လိုသ လဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အမ်ား ျပည္သူအတြက္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစံုအားလံုးအတြက္ ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ဒါျပင္ဆင္ရမွာပဲ။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုကိုစစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တာကိုး။ ဒီေတာ့တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ျပည္သူ ေတြအတြက္ မေကာင္းတာရွိတယ္။ စစ္တပ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ားတယ္။ ျပင္ဆင္ရမွာပဲ။ ဦးတို႔က ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတာကို အေျခခံအားျဖင့္ သ ေဘာတူတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုကို ျမန္မာျပည္မွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္း ပံုမျပင္ႏုိင္ရင္ သူတို႔ကလည္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမွာမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရနဲ႔ မယူဖို႔ဆိုတာကမ်ားတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာဘယ္လိုပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါလဲ။
Peace Process ဆိုတာ အခုအက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ခုက ဘာျဖစ္ေနလဲ။ အားၿပိဳင္မႈရွိေနတယ္။ အဲဒါအၾကမ္းအားျဖင့္ေျပာတာ။ အတိအက်ေျပာ ဖို႔ေတာ့ ခက္တယ္။ တစ္ဖက္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေနာက္ တစ္ဖက္က လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အထဲမွာ တပ္ကလူမ်ားတာကိုး။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြက ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရင္ ဗမာနဲ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ႔ အားၿပိဳင္မႈလို႔ျမင္ ေနတယ္။ အဲဒီအျမင္ေပ်ာက္ဖို႔လိုတယ္။ ဗမာလည္းတုိင္းရင္းသားပဲ။ တုိင္းရင္းသားလည္း တိုင္းရင္းသားပဲ။ အားလံုးအတူတူပဲ။ ဒီႏုိင္ငံအ က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူတူလုပ္ရမယ္။ ပူးတြဲလုပ္ရမယ္။ ညီတူညီမွ်လက္ တြဲၿပီးေတာ့ ျမန္မာဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ ေအာင္ ပထမဆံုးလုပ္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီသံသယကအလယ္မွာရွိေန ရင္ ဗမာနဲ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားဆုိတာ အဲဒါမေကာင္းဘူး။ တိုင္းျပည္အ တြက္။ အဲဒါျဖစ္လာဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြ ကိုလည္း ျပည္မဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြက အထိုက္အေလ်ာက္ လိုက္ ေလ်ာေပးရမွာေပါ့။

စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေကာ ျပည္သူေတြရဲ႕၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြမွ်တ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ရွိပါသလား။
အခြင့္အလမ္းမရွွိတဲ့သူကို အခြင့္အလမ္းရွိတဲ့သူက၊ အာဏာမရွိတဲ့ သူကို အာဏာရွိတဲ့သူက ေခါင္းပံုျဖတ္တာ။ ဒီစနစ္ေတြေပ်ာက္မွပဲတုိင္း ျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္မယ္လို႔ ဦးတို႔ကခံယူတယ္။

အကယ္၍ သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးက သမၼတ ျဖစ္သင့္တယ္ထင္ပါလဲ။
အမ်ားစုကေထာက္ခံအားေပးၿပီးေတာ့ တင္လိုက္တဲ့သူက ပိုၿပီး သိကၡာရွိမယ့္သူျဖစ္မယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အားရွိမယ့္သူျဖစ္မယ္။ ဂုဏ္ရွိတဲ့ သူျဖစ္မယ္။ပါ၀ါလည္းပိုမ်ားလာမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု က ေရြးတဲ့သမၼတထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ျပည္သူအားလံုးက မဲထည့္ၿပီး ေတာ့ တက္လာတဲ့သမၼတသည္ ပိုၿပီးေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ အာဏာ ရွိေသာ၊ ၾကည္ညိဳေလးစားဖို႔ေကာင္းေသာ သမၼတျဖစ္မယ္လို႔ဦးေလးက ခံယူတယ္။

ဘာေၾကာင့္ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီကို မဲေပးသင့္လဲ။
ဦးတုိ႔က လြယ္လြယ္နဲ႔ရွင္းရွင္းပဲ ပါတီနာမည္ေျပာတာနဲ႔ ျပည္သူ ေတြက နားလည္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဒီမိုကေရစီလည္းအျပည့္ အ၀မရွိဘူး။ နာမည္(အမည္)ခံပဲရွိတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာေတာ့ အမ်ားႀကီးဆံုး႐ံႈးေနတယ္။ ဒီပါတီက အဲဒါေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္။ ထိန္းသိမ္းေပးမယ္။ အဲဒါေတြရွိလာဖို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ေပးမယ့္ပါတီဆို ေတာ့  ဒီပါတီကိုမဲထည့္ရမယ္လို႔ သူတုိ႔ခံယူမွာပါ။

ပါတီဥကၠ႒အသက္-(၇၀)ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း-B.Com, B.Ed

ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ-၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ ရွားမႈေၾကာင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရ။ အမ်ိဳး သားလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အေရြးခံရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)တြင္ပါ၀င္၊ ၂၀၀၅ တြင္ မိသားစု၀င္ ေလးဦးႏွင့္ အတူ ေထာင္ဒဏ္ ၄၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္ -အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္(ၿငိမ္း)၊ ႏိုင္ငံေရးသမား

စံျပပုဂၢိဳလ္ - မိဘ

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ-  ၀၉-၇၃၂၄၇၈၈၇