ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ဦးျမထြန္း။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ၂၂,၇၀၅ ဦး။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ေျမာက္ဦးႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုံးေနရာ။ ျပည္နယ္ (၁) လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ျပည္သူသည္ မိခင္/ဖခင္၊ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေနေသာ ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီက မိဘျပည္သူမ်ား၏ သာယာလွပ ေသာ လူမႈစီးပြားဘဝကိုထူေထာင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကို အျခားညီအစ္ကိုတိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ျပည္သူသည္ မိခင္/ဖခင္ျဖစ္သည္။ မိဘျပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါစို႔။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- အမ်ားဆႏၵႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရအေျခခံေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီဝင္မ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လူထုငို႐ိႈက္သံမ်ားရွိေန၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ အမ်ားဆႏၵ ႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
လႊတ္ေတာ္ထဲကိုေရာက္ပါက တစ္တပ္တစ္အား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ႏုိင္မည့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းကိုရွာကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဇုန္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး၊ အေျခခံလူ တန္းစားမ်ား ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရးမ်ားကို ေအာက္ေျခအထိဆင္းၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္။

ျပည္သူေတြက ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပါတီျဖစ္၍ မဲေပးႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
သမၼတေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ညီေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြး ခ်ယ္မည္။

ပါတီဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၄၆) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း- ဝိဇၨာဘြဲ႕။

ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕အႀကံဳ- ပါတီတည္ေထာင္သည္မွာ မၾကာ ေသးသည့္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းေနေသး။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- လယ္ယာလုပ္ငန္း။

စံျပပုဂၢိဳလ္- မိခင္၊ ဖခင္ႏွင့္ ဆရာသမားမ်ား။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- အိမ္အမွတ္ (၁၂၇၃)၊ ဗုဒၶဂယာ လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေအာင္တပ္ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕။