သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုး တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ေလးဆခန္႔တက္

သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္အစုရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်မႈ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ ယာတစ္စု၏တန္ဖိုးမွာ ေလးဆခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းသတင္းရရွိ သည္။

သီလဝါ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအားစတင္ေရာင္း ခ်စဥ္က တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယခုသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေနာက္ပုိင္း တြင္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ထိ  ေစ်းတက္လာေၾကာင္းျမန္မာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟုိးလ္ဒင္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘အကန္႔အသတ္နဲ႔ဆိုေတာ့ တန္ဖိုးက ျမင့္တက္လာတာပါ။ ေအာင္ျမင္မႈက အေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္သူေတြပိုမ်ားလာတယ္’’ ဟု ပုဂၢိဳလ္ကရွင္းျပသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အမ်ားျပည္ သူသို႔ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းျဖင့္ ၂၀၁၄ မတ္လ ၃ ရက္မွ ဧၿပီ ၉ ရက္အထိ ၃၇ ရက္ၾကာ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အစုရွယ္ယာ ဝယ္လိုသူ ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္က အဆိုျပဳၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ပ္ ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ထိရွိေနသည္။


အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း ၂ ဒသမ ၁၄၅ သန္းကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရာ တြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဖိုးအထိ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အနည္းစု အဆိုျပဳ ဝယ္ယူသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ သီလဝါအစု ရွယ္ယာမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ ေငြခြဲေဝေပးမည့္ ရွယ္ယာအမ်ဳိး အစားမဟုတ္ဘဲ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ျမင့္တက္မႈအေပၚတြင္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ရွယ္ယာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္းသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒါက္တာဆက္ေအာင္က သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

 သီလဝါအစုရွယ္ယာမ်ားလက္ရွိအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ ျခင္းကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္ ၁၁ လႊာတြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး ဝယ္ယူလိုသူ၊ ေရာင္းခ် လိုသူမ်ား တရားဝင္လာေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကို ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံပူး ေပါင္း၍ ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာမွစတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ားျပည္သူအား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။