ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို Mega City အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ကာလတုိစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို Mega City ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာလ တိုစီမံကိန္း တစ္ခုထဲတြင္ပင္စီမံကိန္းေပါင္း ၇၇ ခုရွိကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခဲြ ကုန္က်ႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတုိးေအာင္က ေျပာသည္။

Mega City ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ လာႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းကို ၂၀၄၀ အထိ ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ဟူ၍ ေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကာလတုိစီမံကိန္းအတြက္  ၂၀၁၈ အထိ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဦးတိုးေအာင္က ဆုိသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆက္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကိုပါ လုပ္သြားႏုိင္မယ့္ သေဘာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္၏ ၿမိဳ႕ျပ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံမွာ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း Mega City ျဖစ္လာႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပ၏ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ မႈေနရာကန္႔သတ္ျခင္း၊ အစိမ္း ေရာင္ ဧရိယာထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ တင္ျပထားၿပီး အမ်ားျပည္ သူကိုလည္း ခ်ျပထားေၾကာင္း ဦးတုိးေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၃၀၆ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္း က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ၿမိဳ႕ဧရိယာကို ေဘးသို႔ခ်ဲ႕ႏုိင္သမွ်ခ်ဲ႕၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အႀကံေပးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရကလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ျမင့္မိုရ္ေဆြက သုံးသပ္သည္။

‘‘ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြက ၿမိဳ႕ႀကီး ေတြမွာ ၿမိဳ႕ဧရိယာက ေဘးကို ထပ္ခ်ဲ႕လို႔ မရရင္အေပၚကို တက္ ၾကတယ္။ ရန္ကုန္က်ေတာ့ ေဘး ကို အမ်ားႀကီး ထပ္ခ်ဲ႕လို႔ရေသး တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ေဘးခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပည့္စုံၿပီး စနစ္က်သည့္ ၿမိဳ႕သစ္ငယ္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမင့္မိုရ္ေဆြက ေျပာသည္။

Mega City ၿမိဳ႕ျပ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအ တြက္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ားကို လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ရယူေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရည္ရြယ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အ ေနာက္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕သစ္၊ ေမွာ္ဘီ၊ သန္လ်င္၊ ဒလ၊ ထန္းတပင္ႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၄၀)ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။