ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (DNOP)

၁။ ဥကၠ႒- ဦးတင္ေမာင္ဦး။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- ႏွစ္ေထာင္ခန္႔။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလးဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ၿပီးအႏွစ္သာရႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လက္တြဲေဖာ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတို႔ကို ရရွိခံစားႏိုင္ေရးဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- အခြင့္အေရးမွန္သမွ် ခြဲေဝမွ်။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- ပါတီကခ်မွတ္ထားေသာ ပါတီစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာသူ၊ ဓႏုတိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားက ေထာက္ခံသူမ်ားကုိကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမည္မွ်ပါဝင္ရမည္ဟု ခြဲျခားမထားေပ။ ပညာအရည္အခ်င္းထက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ပါတီရန္ပံုေငြကိုသံုးစြဲသည္။ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားကို လက္မခံေပ။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တစ္သီးပုဂၢလျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအား ကိုယ္စားမျပဳေသာေၾကာင့္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ေသာ ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာက အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ျပင္ဆင္ ရမယ့္အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔၊ အသစ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ကို လက္တြဲေဖာ္ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမွ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္း က အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူညီတဲ့ပါတီနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာက ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေတြမ်ား တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသိပ္မရွိဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုပဲ အဓိကထားအားကိုးေနရ တယ္။ ေနာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကိုေလးလေလာက္ပဲစိုက္ပ်ဳိးၿပီး စားဝတ္ေနေရး ကိုေျဖရွင္းေနရတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား မယ္။ ေဒသတြင္း ထြက္ကုန္သီးႏံုေတြကို ႏိုင္ငံတကာ‘စံ’အဆင့္ရွိေစၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္မွာ တြင္က်ယ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဒါမွ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တမွာပါ။

ျပည္သူေတြက ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီို ကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တည္ ေထာင္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕အခက္အခဲျပႆနာေတြကို လည္း ေျဖရွင္းေပးတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြက အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပး လာၾကမွာပါ။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏိုင္ငံကို စိတ္ရင္းအမွန္အကန္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့သူ၊ အရည္ အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး  ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သူမ်ဳိးကို သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၅၃) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း- သတၱမတန္း။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတီစနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ္လည္း ဓႏုတိုင္းရင္း သားေဒသကိုပိတ္ပင္မႈမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၄ တြင္ ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကိုတည္ေထာင္ကာ ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ႏုိင္ငံေရး။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ -  အိမ္အမွတ္ (စ် -၃၄၈)၊ သစၥာလမ္း၊ ေစ်းတန္း (ေတာင္ပိုင္း)ရပ္ကြက္၊ ရြာငံၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ)

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၉၃၅၇၈၄၄။