အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ နဲ႕ မညီလို႕ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီရဲ႕အစီရင္ခံစာျပန္ျပင္ဖို႕တပ္မေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အၾကံျပဳ

Thu, 2018-06-21 17:02 -- Nwe Mon Phyo

ဇြန္ - ၂၀ ၊၂၀၁၈

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရရဲ႕အာမခံခ်က္္မ်ား ၊ ကတိမ်ား နဲ႕ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုဒီကေန႕ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ရယူရာမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ကန္႕ကြက္လုိက္ပါတယ္။

ဒီလို ကန္႕ကြက္တာဟာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးကို ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ပဲ ဆလံုတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ သီးျခားဇုန္နယ္ေျမထားရွိေရး နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုမူတည္ၿပီး ေထာက္ျပတာျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စိုးဦးက ေျပာပါတယ္ ။
ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားသာ သီးသန္႕ ေနထိုင္တဲ့ ကၽြန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးဖို႕ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာကၽြန္းရြာငယ္မ်ားေပၚမွာ ဆလုံမဟုတ္တဲ့အျခားေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြကို ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႕ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ ကၽြန္းအေရအတြက္သတ္မွတ္ၿပီး ဆလုံလူမ်ိဳးေတြသဘာဝအတိုင္းေနထိုင္တဲ့ ေဒသျဖစ္ေအာင္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ သုံးခ်က္ ကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ျပခဲ့တာပါ။

ရုပ္သံသတငး္ေထာက္ - စိုးရ

Thursday, June 21, 2018